תנאי שימוש

1. כללי
1. תקנון ותנאי שימוש (“התנאים”/ “תנאי השימוש”) אלו מסדירים את השימוש באתר Brandable בכתובת: www.brandable.io (להלן: “האתר”) ובכל השירותים המוצעים באמצעותו. תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, התקשרות עם חברת ברנדבל טכנולוגיות בע”מ (להלן: “החברה”), ובכל הזמנת שירותים או רכישה באמצעות החברה או האתר. תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (לעיתים: “משתמש קצה”) לבין בעלי האתר. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר או החברה מהווים הסכמה לתנאי השימוש. במקרה שאינך מעוניין או מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או בשירותיו.
אתר זה והמוצרים בו פונים לרכישות לשימוש עסקי ומסחרי בלבד. האתר אינו מיועד לרכישת מוצרים לשימוש אישי וחוק הגנת הצרכן לא יחול על האתר ועל העסקאות המתבצעות בו.

2. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לכל המגדרים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3. הכותרות לתנאי השימוש הן לצרכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי.

4. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשירות משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. במוסרך פרטים אודות החברה הרוכשת אתה מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית מאת החברה הרוכשת למסור את פרטיה, לפנות לקבלת הצעות בשמה ולהתקשר בשמה בעסקאות רכש.

5. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

2. רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר
1. ביצוע רכישות דרך האתר ופניה לקבלת הצעת מחיר מותנית ברישום ובמסירת פרטים.

2. החברה הרוכשת תוכל ליהנות משירותי החברה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמה להסכם המקוון הנלווה לשירות.

3. בעת ההרשמה לשירות טעון רישום ובפרט “מועדון לקוחות” של האתר באם יוקדם בעתיד, אתה עשוי להתבקש למסור פרטים נוספים על אלה שמסרת במסגרת תהליך ההרשמה לאתר או להתבקש לעבור הליך הרשמה ייעודי לאותו שירות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את מחויבותך למסירת מידע נכון. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר איתך. במקרה של שינוי פרטים תוכל לעדכנם בפניה בדוא”ל למפעילי האתר.

4. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות ישמרו במאגרי האתר, וישמשו במהלך הגלישה באתר ליצירת רשימת ביקוש (wish list) ולמילוי אוטומטי של שדות (כגון הזנה חוזרת של כתובת דוא”ל). אין על הגולש כל חובה למסור את המידע, אולם ללא המידע לא תוכל לקבל הצעת מחיר או לבצע רכישה.

5. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

6. החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רשומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.1 – אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
6.2 – אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כגון ספקים של החברה;
6.3 – אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
6.4 – אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
6.5 – אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
6.6 – אם יש לך חוב כספי לחברה או למי מטעמה וטרם פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

3. תוכן דיגיטלי
במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר, החברה מעניקה לך ביחס אליו, רישיון ללא עלות, כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה. הרשיון אינו בלעדי והחברה רשאית לבטלו בכל עת.

4. אספקת מוצרים
1. החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר, אין היא ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להסכמת החברה בכתב. כל שינוי בכמויות, במאפייני הסחורה (כגון צבעים או מידות), בשיטות ההדפסה ובנקודת מסירת הסחורה אינו תקף מבלי שנתקבלה עליו הסכמת החברה בכתב.

2. החברה אינה אחראית לפגמים במסירת הסחורה שנבעו ממתן כתובת מסירה לא מדויקת או מחסמים פיזיים בחצרי הלקוח שביכולתם למנוע את מסירת הסחורה. יש להעביר לחברה כתובת למסירת הסחורה אשר עונה על התנאים הבאים:
2.1 – הכתובת הינה בישראל – עבור רכישות באתר החברה בעברית.
2.2 – הכתובת הינה באנגליה – עבור רכישות באתר החברה באנגלית.
2.3 – לצורך אספקת מוצרים יש לאפשר לרכב מטעם החברה גישה ישירה אל נקודת המסירה המבוקשת. במקרה בו נקודת המסירה המבוקשת יש לאפשר לרכב גישה עד לפתחה של מעלית משא מתאימה.
2.4 – אם בנקודת המסירה קיים מחסום יש לאפשר לרכב מטעם החברה מעבר חינם במחסום.
2.5 – יש לאפשר לרכב מטעם החברה חניה במקום המסירה למשך זמן פריקת הסחורה. אם חניה לצורך זה כרוכה בעלות, החברה הרוכשת תישא בעלות מימון החניה בנוסף על עלות הרכישה הרגילה.

5.תשלום, ביטול והחזרה
1. התשלום עבור רכישות באתר יתבצע במטבע מקומי – בהתאם למדינה אשר בתחומה נמצאת נקודת אספקת הסחורה.

2. תשלום עבור הסחורה יתבצע בצמוד למועד אספקת הסחורה, אלא אם סוכם אחרת בכתב בין החברה הרוכשת לחברה.

3. החזרת סחורה ממותגת, תתאפשר רק בעקבות גילוי פגם מהותי בייצור הסחורה.
3.1 – סחורה ממותגת לצרכי סעיף זה, היא סחורה אשר הוטבע (למשל בהדפסה, ברקמה או בחריטה) עליה או על אריזתה פריט עיצובי, סמל או סמליל, לבקשת הלקוח, בעיצובו או בתאום עמו. כמו כן, כל מוצר אשר הוכנסו בו שינויים לבקשת הלקוח, נפגמה אריזתו או הוחלפה, יראו אותו כסחורה ממותגת.

4. החברה אינה מתחייבת לבצע החזר כספי מלא עבור ביטול עסקה במוצר ממותג או עבור החזרת סחורה ממותגת. פיצוי בגין ביטול או החזרת סחורה ממותגת פגומה יתבצע בזיכוי כנגד רכישה עתידית או במזומן.

5. ביטול עסקה או החזרת סחורה שאינה ממותגת יתבצע בתוך 14 יום ממועד הרכישה ובאריזתו המקורית של המוצר.

6. החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.1 – נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים;
6.2 – במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;
6.3 – אי תשלום במועד;
6.4 – אם היא תידרש לכך בהתאם למדיניות והסכמיה עם ספקי הסחורה הרלוונטיים, לרבות חברת היצרן וחברת שליחויות;
6.5 – אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר או השירות נשוא הרכישה, המחיר או פרטים אחרים;
6.6 – אאם יתברר לה כי בוצעה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו;
6.7 – אבמקרים בהם כוח עליון מונע את השלמת הרכישה, את הפקת הסחורה או את מסירתה;
6.8 – אבמקרים שבהם נודע לחברה שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה או בניגוד להוראות הדין בקשר עם החברה.

6. קניין רוחני
1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בגין קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסט כתוב, תוכן וידאו – הם של החברה בלבד או של ספקי התוכן שלה, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת פעילות החברה.
2. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם פריט מפרטי המידע המוצגים באתר או המתקבלים במהלך המשא ומתן לקראת רכישה המתבצע מול החברה.
3. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה הם קניינה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

7. הגבלת שימוש
1. אתר זה והמוצרים בו פונים לרכישות לשימוש עסקי ומסחרי בלבד. האתר אינו מיועד לרכישת מוצרים לשימוש אישי וחוק הגנת הצרכן לא יחול על האתר ועל העסקאות המתבצעות בו.

2. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי או מנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:
2.1 – לייצר עבודה נגזרת מהתוכן המתקבל אצלך מאת החברה;
2.2 – לעשות שימוש ברובוט או בתוכנה אחרת על מנת לגשת אל התוכן המפורסם על ידי החברה, או להזמין את החברה להציע הצעה;
2.3 – להציע הצעה בשם החברה לצד שלישי בלי הסכמת החברה בכתב;
2.4 – לשווק את המוצרים המוצעים באתר החברה לצדדים שלישיים, עם או בלי לפרסם את שם החברה בקשר למוצרים או לעסקאות;

3. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, הרשעה, החלטה של רשות מינהלית או שיפוטית או מעין שיפוטית, אשר תחייב את החברה לשאת בעונש או בפיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך או אחר מטעמך.

8. תוכן משתמשים
1. החברה רשאית לפרסם באתר, או להתיר לפרסם, תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר למוצרים או שירותים (“תוכן משתמשים”).

2. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שיקול דעתה הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

4. משתמשי הקצה באתר נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה בגין כל נזק או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

5. כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, או המפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע אשר כולל:
5.1 – מידע לא חוקי, או מידע אשר מעודד ביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל;
5.2 – מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו;
5.3 – מידע המפר או עלול להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים;
מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי;
5.4 – מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, חומר גזעני, איומים על צדדים שלישיים, מידע הכולל שפה גסה או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל;
5.5 – דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982;
5.6 – כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית או הפרה של דיני מדינת ישראל;
5.7 – כל תוכן ומידע על קטינים;
5.8 – מידע אשר עשוי לשנות או לפגום באתר או במידע הקיים בו, בזכויות קניין כלשהן, לרבות “סוסים טרויאניים”, “וירוסים”, “תולעים” וכדומה. בכלל זה יש לראות גם שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה ;בלתי מורשית לאתר או למידע אשר נמצא בהחזקת או בבעלות החברה;
5.9 – כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור;

6. הינך מאשר כי ידוע לך שלחברה אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים, לרבות תגובות וחוות דעות של משתמשים. לפיכך, החברה אינה יכולה להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן משתמשים. החברה ממליצה לא להסתמך על תוכן המשתמשים מבלי לאמת אותו באופן עצמאי. החברה ממליצה לנקוט משנה זהירות בטרם שתסתמך על תוכן משתמשים.

9. אחריות ושיפוי
1. מוצרי החברה מוצעים על גבי אתר אינטרנט. אשר עלול לעמוד בפני תקלות שונות. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו. החברה לא תישא באחריות לנזק שנגרם למשתמשי האתר בעקבות תקלה אצל ספקי אינטרנט או אצל גורמי תקשורת אחרים שאינם בשליטת החברה.

2. בהקשר זה, החברה לא תשא באחריות לנזק שיגרם בעקבות תקלה שאינה בשליטת החברה, כגון עיכובים באספקת מוצרים.

3. אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה על האתרים המקושרים, ואין היא נושאת אחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר בין מפעיל האתר המקושר לבין החברה.

4. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות, ככל שיהיו כאלו באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות הקשורות בפרסום, היא על המפרסמים בלבד.

5. החברה מכבדת את פרטיות הגולשים והרוכשים. מומלץ לעיין בתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה כפי שהיא מופיעה באתר זה.

6. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה.

10. שירות לקוחות
1. בכל מקרה של שאלה או פניה בנוגע לשירותי החברה ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות כתובת הדוא”ל: contact@brandable.io בטלפון 077-3500758.

2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים מטעמה, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים בהקדם האפשרי בהתאם לצורך.

11. דין ושיפוט
1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו.

2. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך כי הוראה מהוראות תקנון זה היא בלתי חוקית, תהא ההוראה הבלתי חוקית בטלה. ביטול הוראה בדרך זו לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה.

12. שינוי בתנאי שימוש אלה
1. החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה. לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת ולהציגם למחלקה המשפטית בחברה בשמה אתה מבצע את ההתקשרות.
2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין מצג שהציג עובד החברה במהלך משא ומתן לקראת רכישה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.