מדיניות פרטיות

פרטיות הגולשים חשובה לנו.
מדיניות זו מפרטת את נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה להם בהסכם תנאי השימוש.

פרטי הגולש או החברה, העדפותיהם, או כל פרט זיהוי אחר (להלן: “מידע אישי”) אשר החברה מקבלת ממך בעת הגלישה באתר, נועדו על מנת להציג לגולש תוצאות על פי העדפותיו, לצורך תהליך המשא ומתן לקראת רכישה ולצורך תהליך הרכישה והאספקה עצמו.

המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: “המידע”), יישמרו במאגר המידע של האתר, ככל שיוקם כזה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות החוק בלבד.

החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה לצדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת. החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, ובאמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה ומפני שימוש בלתי מורשה.

סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר.

קבלת הצעת מחיר, או ביצוע רכישה, מצריכות הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אודות החברה הרוכשת ועל עצמך, כגון שם וכתובת דוא”ל (להלן:”ההרשמה”). על כן, מסירת הפרטים הנדרשים באתר כמוה כהצהרה על כך שהמסירה נעשית מרצון חופשי ובהסכמה.

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (הידוע בכינוי “חוק הספאם”). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור, עובדיהם או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד “העוגיות”) כמקובל באתרים כגון אלו. בין השאר, נאסף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ולמאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ואת מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך ברשת האינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, ודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין שאותן “עוגיות” ו”משואות רשת” (web beacons) הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט שונים. תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics. המידע שנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שעושה בעוגיות ובמשואות כפוף למדיניות הפרטיות של Google. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכל לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט שלה או בקישור זה עבור מדיניות הפרטיות, ובקישור זה עבור תנאי השימוש.

החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו’, ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר.

החברה תמנע ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך, או בהתאם להוראת צו שיפוטי אחרת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה לא אחראית לתנאי השימוש או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים או השימוש בהם, הינם על אחריותך הבלעדית.

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. בנוסף, אם המידע במאגרי החברה משמש לצורך פניה בהצעה מסחרית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.